V sklopu enote Urejanje in čiščenje javnih površin skrbimo za:

 • urejanje površin za pešce, trgov in ulic ter pripadajoče infrastrukture prometnih površin,
 • negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmičevja,
 • čiščenje vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
 • varstvo rastlin pred mrazom, sušo, rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
 • zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
 • vzdrževanje in obnavljanje poti, ograj, klopi, posod za odpadke, igral in drugih predmetov mestne opreme,
 • čiščenje avtobusnih postajališč,
 • vzdrževanje, obnavljanje in postavljanje opozorilnih napisov  na javnih površinah,
 • čiščenje in pometanje zelenih površin ter praznjenje košev za odpadke,
 • čiščenje, pometanje in pranje javnih poti in drugih prometnih površin,
 • redno vzdrževanje objektov in naprav, vzdrževanje prometnih površin, odvodnjavanja, cestnih naprav, prometne signalizacije in opreme, bankin in brežin.

V sklopu dejavnosti izvajamo storitve tudi na trgu (za samostojne naročnike). Strankam ponujamo:

 • urejanje vseh travnatih površin in grmovnic, redno zalivanje in košnjo trave v dogovorjenih rokih,
 • urejanje in obrezovanje grmovnic,
 • spomladansko in jesensko generalno čiščenje okolice,
 • organiziranje obrezovanja dreves, podiranja in odvoza dreves, zasaditev novih dreves,
 • zasaditve in urejanje živih meja.

Sistem za prijavo napak

Storitev za prijavo napak

Kontakt

Dežurna služba

041 305 938