IZJAVA O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Družba Javne službe Ptuj je med prvimi štirinajstimi prejemniki pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetja, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih.

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in vsebin kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. 

PRISTOPNI CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov naših storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja družbe je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. Že sedaj izvajamo veliko družbeno odgovornih projektov, kot partner pomagamo izvajati te drugim, poskušamo olajšati življenje posameznim ranljivim družbenim skupinam, infrastrukturno pomagamo pri izvajanju večine javnih dogodkov v mestu, ipd. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti

V družbi Javne službe številne ukrepe že izvajamo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, zato smo se odločili za certificiranje za področji Organizacijsko upravljanje in Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. Iz širokega nabora ukrepov smo izbrali 41 in zanje pripravili načrt implementacije. Na osnovi trenutnega stanja, plana ukrepov in načrta implementacije izbranih ukrepov, nam je revizorski svet Ekvilib inštituta, ki vodi postopek pridobitve certifikata, v začetku meseca decembra 2020 podelil pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

Ukrepi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki jih bomo v družbi izvajali:

1. Temeljni ukrepi

- Tim za družbeno odgovornost podjetja

- Zaveza podjetja družbeni odgovornosti

- Poročanje in spremljanje družbeno odgovornih aktivnosti

- Identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani) in vključujoče sodelovanje z njimi

- Politika izklapljanja elektronskih naprav

- Varčna osvetlitev

- Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev

- Spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih

- Zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov

- Sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu

- Izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja

- Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine

2. Ukrepi za organizacijsko upravljanje

- Kodeks delovanja/poslovanja podjetja

- Vključevanje socialnih in okoljskih meril za dobavitelje  

- Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih 

- Partnerstvo z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe

- Spodbujanje trajnostne in odgovorne potrošnje 

- Korporativno prostovoljstvo 

- Spodbujanje pitja vode iz pipe 

- Izmenjevalnica za zaposlene 

- Službeni avtomobili 

- Službeno kolo 

- Lokalna hrana 

- Poslovanje brez papirja  

- Dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih 

3. Ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja (izvajamo jih že v okviru certifikata Družini prijazno podjetje)

- Fleksibilni delovni čas, Izmensko delo, Časovni konto, Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih oziroma zasebnih razlogov, Otroški časovni bonus, Fleksibilni dnevni odmori, Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene, Dan odprtih vrat, Druženje med zaposlenimi, Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in zasebnega življenja, Ocenjevanje vodij s strani podrejenih, Transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj organizacije, Obdaritve otrok zaposlenih, Ponudba za prosti čas, Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke.

Obvezne podporne aktivnosti:

- Komuniciranje z zaposlenimi

- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi

- Mnenjske raziskave med zaposlenimi na izbranem področju certifikata

- Izobraževanje vodij na izbranem področju

- Obveščanje zaposlenih o neposrednem kontaktu z izvajalcem za morebitne pritožbe

- Skrb za aktivno kadrovsko politiko.

Trajnostno poročilo Javnih služb Ptuj za leto 2023