Nov način oddaje odpadkov na ZC Gajke

S 1.2.2024 je v veljavi nov način oddaje odpadkov na zbirnem centru Gajke za občane MO Ptuj. Ukinja se količina brezplačno pripeljanih odpadkov, ki je znašala 0,5 m3, nadomesti jo količina 130 kg oddanih

odpadkov na gospodinjstvo. Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega plačila odda do 130 kg ločeno zbranih frakcij, gradbenih odpadkov in BIO odpadkov.  Prav tako brezplačno sprejemamo do 8 avtomobilskih gum, kovine ter velike gospodinjske aparate. Če količine presegajo prej navedene, se poravnajo v skladu s cenikom.  POMEMBNO:V količino 130 kg se ne šteje pripeljani papir in karton, mešana embalaža in embalažno steklo (steklenice). Prav tako se med 130 kg ne štejejo OEEO oprema in pripeljani azbest, ki ga mora uporabnik pripeljati na paleti, zavito v folijo. Količino azbesta uporabnik plača posebej, v skladu s cenikom izvajalca javne službe.

Pravna podlaga spremembe oddaje odpadkov: Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 2/2024.

ODDAJA ODPADKOV V ZBIRNI CENTER

V zbirnem centru je mogoča brezplačna oddaja določenih vrst komunalnih odpadkov mogoča samo s predložitvijo položnice ali drugega dokazila o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj ali občine Dornava. V nasprotnem primeru se oddaja odpadkov zaračuna v skladu s cenikom. Manjši pravni subjekti, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, oddajo odpadkov plačajo v skladu s cenikom.

Od leta 2021 ni več možno brezplačno oddajanje odpadkov v CERO Gajke za uporabnike Čistega mesta Ptuj, temveč v vam najbližji ZC glede na odpiralni čas in lokacijo. Seznam lokacij Čistega mesta Ptuj. 

 

DELOVNI ČAS

 

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj delovnega časa:

Poletni delovni čas (od 1. aprila do 31. oktobra)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 18:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Zimski delovni čas (od 1. novembra do 31. marca)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 16:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa zbirnega centra je prepovedano!

V zbirni center lahko oddate:

- papir, karton, lepenke, papirno in kartonsko embalažo vseh oblik in velikosti,
- plastično, sestavljeno in mešano embalažo, embalažni stiropor,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- stekleno embalažo,
- embalažo iz tekstila,
- embalažo, ki vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
- kovinsko embalažo,
- izrabljene gume,
- steklo,
- zeleni vrtni odpad (odrez dreves in grmičevja, pokošena trava),
- topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide,
- fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
- zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike,
- jedilno olje in maščobe,
- barvila, tiskarske barve, črnila, lepila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- čistila, detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- zdravila,
- baterije in akumulatorje,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- plastiko,
- kosovne odpadke,
- zemljo, kamenje, gradbene odpadke (opeko, beton, ploščice, keramiko),
- manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in s plačilom stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca.

Natisni

 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..