Sporočila za javnost

Na CERO Gajke je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček je označen z rumeno tablo in tako nezgrešljiv. V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije. 

Ob predaji kotičkov s strani družbe ZEOS, d.o.o. v uporabo na CERO Gajke  je direktor podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. mag. Alen Hodnik poudaril: »Kot družbeno odgovorno podjetje delujemo v smeri zmanjševanja količine odpadkov in varovanju naravnih virov. Zato pozdravljamo idejo projekta in prizadevanja družbe ZEOS za postavitev zbirnega kotička za oddajo še delujočih aparatov tudi na ptujskem zbirnem centru. Z našim centrom ponovne uporabe, ki deluje pod okriljem zbirnega centra CERO Gajke, pa bomo še delujočim aparatom podaljšali življenjsko dobo in hkrati poskrbeli za okolje.«

Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki in te po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Tako skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa prispevamo k večji porabi in onesnaževanju naravnih virov, še posebej pri proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. V družbi ZEOS verjamejo, da je najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje. 

»S postavitvijo kotička za ponovno uporabo bomo naredili korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo. Pravilno ločevanje e-odpadkov je seveda zelo pomembno, poskrbeti pa moramo tudi, da bi bilo teh odpadkov čim manj. Če odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov.« je povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

Kotički se postavljajo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! na zbirne centre lokalnih izvajalcev služb ravnanja z odpadki v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete zbirni center CERO Gajke, oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika. Vsem zbranim aparatom namreč projektni partner TSD d.o.o. skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. Prodajno mrežo bodo organizatorji v letu 2022 razširili z vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva. Na njej bomo potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen v ozaveščanje ter spreminjanje navad potrošnikov in ostalih deležnikov za podaljševanje življenjske dobe aparatov. S projektnimi orodji kot so potujoča popravljalnica, spletna platforma in kotički ponovne uporabe ter organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost promovira krožne poslovne modele, popravila aparatov, souporabo ter ponovno uporabo aparatov.

Fotografije iz dogodka:

  

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut, in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, so jim na slovesni prireditvi v Laškem podelili omenjeni certifikat.

Na podelitvi certifikatov je bil navzoč tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa. Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija. ”Težavna obdobja je lažje uspešno premagovati skupaj in s sledenjem dobrim zgledom,” je dejal minister. Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, lahko pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Družba Javne službe je med prvimi 14 prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, saj je družbena odgovornost ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov njenih storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja Javne službe Ptuj je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. 

Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža z motiviranjem, izobraževanjem, s skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev in z notranjim komuniciranjem. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti, ki jih je podjetje izvedlo v preteklih letih. 

Prejeti certifikati: polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,  certifikat bonitetne odličnosti AAA, certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, certifikat Voda iz pipe. Družba že sedaj izvaja veliko družbeno odgovornih projektov, kot partner pomaga izvajati te drugim, poskuša olajšati življenje posameznim ranljivim družbenim skupinam, infrastrukturno pomaga pri izvajanju večine javnih dogodkov v mestu, ipd. Zato je bila prisotna želja po formalizaciji in sistemizaciji vrednot in dejavnosti, ki se v družbi že izvajajo.

Z željo po zmanjšanju količine odpadne embalaže se je družba pridružila projektu Ministrstva za okolje in prostor »Imam svojo vrečko« in vsem gospodinjstvom na območju Mestne občine Ptuj podarila bombažno nakupovalno vrečko, ki je namenjena večkratni uporabi in prispeva k bolj zdravemu in čistemu okolju. Družbena odgovornost Javnih služb Ptuj se kaže tudi v posluhu do pobud lokalnega okolja. Tako je zaživel projekt Šoferko, s katerim Javne službe Ptuj skupaj z Mestno občino Ptuj in ZŠAM starejšim občanom MO Ptuj omogočajo brezplačen prevoz z električnim avtomobilom. V zimski sezoni družba zagotavlja brezplačno storitev strojnega pluženja za starejše in invalidne osebe, ki sami ne zmorejo očistiti večjih količin snega. 

V letu 2020 je epidemija koronavirusa dodobra pretresla gospodarstvo in celotno družbo. Kljub temu družba zagotavlja nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so pomembne za vsakdanje življenje, ter za urejeno in čisto okolje. 

Mag. Alen Hodnik, direktor družbe Javne službe Ptuj, pravi, da jim certifikat pomeni potrditev, da so njihove smernice delovanja, zastavljeni cilji in vizija usklajeni s pričakovanji družbe in lokalnega okolja: »Že ves čas delovanja družbe se trudimo partnerjem olajšati izvedbo projektov, ki so v javnem interesu. Zagotovo bo pridobljen certifikat utrdil položaj družbe v okolju, vsem tistim, ki bi naše sodelovanje potrebovali, pa dal signal, da smo tukaj.« Hodnik še dodaja, da tudi drugim podjetjem priporočajo certificiranje: »Certifikat je izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne pogoje za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Na izjemno enostaven, pregleden in učinkovit način da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa.«

Pripadnost zaposlenih in njihov visok čut odgovornosti do lokalnega okolja sta vrlini družbe in kapital za prihodnost. Mag. Alen Hodnik: »Smo na pravi (družbeno odgovorni) poti, zato se s ponosom podajamo na iskanje novih priložnosti in projektov, ki bodo pustile sledi v širšem okolju in pripomogle h kakovostnejšemu bivanju.«

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja in organizacije: od najmanjših s 5 zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje, prehrambne industrije, socialnega varstva, informatike, čiščenja, odvetništva itd.

Več informacij: certifikatdod.si

 

Foto: Matic Kremžar

- podelitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec; minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in direktor Javnih služb Ptuj mag. Alen Hodnik

 

Vse občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v marcu in aprilu potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti. S to akcijo želimo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva, zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez lahko občani oddate:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, GRMOVJA,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah)

Obveščamo vse občane občin Hajdina, Markovci, Juršinci in Gorišnica, da je Komunalno podjetje Ptuj obvestilo podjetje Javne službe Ptuj, da z 19.7.2021 ni več možno brezplačne oddaje odpadkov na zbirnem centru CERO Gajke. Za navedene uporabnike je na voljo le brezplačna oddaja do 500 kg v drugih zbirnih centrih. Odpiralni časi zbirnih centrov v občinah Hajdina, Gorišnica in Markovci se nahajajo v spodnji tabeli:

  ZC Hajdina ZC Markovci ZC Gorišnica
Ponedeljek 10:00 - 18:00 09:00 - 17:00 zaprto
Torek 08:00 - 11:00 12:00 - 16:00 zaprto
Sreda 10:00 - 18:00 zaprto 9:00 - 17:00
Četrtek 12:00 - 16:00 08:00 - 11:00 zaprto
Petek 10:00 - 18:00 zaprto 9:00 - 17:00
Sobota po urniku
08:00 - 12:00
vsako zadnjo soboto v mesecu
08:00 - 12:00
vsako zadnjo soboto v mesecu
08:00 - 12:00

Štajerska gospodarska zbornica in časnik Večer sta že petič zapovrstjo izbirala najboljša podjetja Podravja v letu 2019. Projekt je zamišljen kot izbor, ki s podelitvijo priznanj najuspešnejšim podravskim podjetjem v posameznih kategorijah glede na velikost podjetij, izpostavi dobra podjetja in da spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji. Tokrat je, zaradi epidemioloških razmer, razglasitev potekala v spletni obliki.

Med najboljšimi zaposlovalci Podravja je tudi družba Javne službe Ptuj, d.o.o., ki z uspešno vizijo in družbeno odgovornostjo do zaposlenih piše uspešno zgodbo.

V družbi je trenutno 150 zaposlenih na 11 različnih dejavnostih, ki delujejo v skrbi za dvig kvalitete bivanja občanov Mestne občine Ptuj. Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov njenih storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja Javne službe Ptuj je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža z motiviranjem, izobraževanjem, s skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev in z notranjim komuniciranjem. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti, ki jih je podjetje izvedlo v preteklih letih. 

Prejeti certifikati: polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,  certifikat bonitetne odličnosti AAA, certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, certifikat Voda iz pipe. Družba je v postopku pridobitve certifikata družbeno odgovoren delodajalec, ki je izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne pogoje za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa.

V letu 2020 se je družba, kot ves svet, soočila z izzivom epidemije koronavirusa, ki je dodobra pretresel gospodarstvo in celotno družbo. Kljub temu je zagotavljala nemoteno izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za vsakdanje življenje. 15. julija 2020 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije skrbeli, da življenje ni popolnoma obstalo. Med udeleženci podelitve priznanja sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje. Pripadnost zaposlenih in njihov visok čut odgovornosti do lokalnega okolja je vrlina družbe in kapital za prihodnost. Družba z ukrepi certifikata družini prijazno podjetje, z neformalnimi druženji, z motivacijo in ustvarjanjem dobrih delovnih pogojev skrbi za dobro klimo med zaposlenimi.

Mag. Alen Hodnik, direktor družbe: Ponosni smo, da smo med najboljšimi zaposlovalci Podravja. Smo na pravi (družbeno odgovorni) poti, zato se s ponosom podajamo na iskanje novih priložnosti in projektov, ki bodo pustili sledi v širšem okolju, pripomogli h kakovostnejšemu bivanju občanov in občank, ter povečali zadovoljstvo in motivacijo naših zaposlenih.