PROJEKT DOMAČE JE SUPER (Distribucija lokalno pridelane hrane)

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

Vodilni partner: Javne službe Ptuj d.o.o.

Trajanje operacije: 14 mesecev (zaključek operacije: 30. september 2022)

Vrednost operacije: 36.021,68 evrov

Vrednost sofinanciranja: 24.520,63 evrov

Namen projekta: 

Projekt distribucije lokalno pridelane hrane (Domače je super)  bi nadgradil različne aktivnosti v podjetju Javne službe Ptuj za ureditev in pomoč različnim skupinam ljudi, obenem pa ustvaril trajnostno usmerjeno dejavnost, s katero želimo vplivati na boljši jutri, ki bo našim zanamcem dovoljeval kakovostno in kvalitetno bivanje. Projekt zajema ustvarjanje paketov domače pridelane hrane »Domače je super«, pod okrilje katerih bi združili ponudnike lokalno pridelane hrane. Zaposlena oseba za omenjeno delo, bi zbrala različne pridelke na kmetijah, ki bi pristopile k projektu, jih pripravila v pakete ter jih dostavila naročnikom iz ranljivejših skupin in drugim uporabnikom. Dostava paketov bo seveda namenjena vsem, ki bodo želeli kupovati izdelke, združene v pakete »Domače je super« in s tem dostopati do lokalne, sveže hrane ter podpreti lokalne pridelovalce iz različnih občin LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Za ranljivejše skupine ter osebe z gibalnimi ovirami bi se omogočila brezplačna dostava, saj nekateri posamezniki zaradi različnih dejavnikov ne morejo obiskovati lokalnih tržnic ali okoliških kmetij ter si zagotavljati dnevno sveže hrane.

S projektom bi ustvarili delovno mesto v podjetju, s posredništvom pa pomagali tudi kmetovalcem. S tem bi projekt spodbudil povezovanje med lokalnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih. S ponudbo zdravih kmetijskih proizvodov bi se izboljšal odnos do naravnih vrednot na območju LAS ter povečala njihova prepoznavnost. Projekt bi se izvajal na območju osmih občin LAS: Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas ter tudi širše v kolikor bo zainteresirana javnost.

Aktivnosti:

- Zaposlitev osebe – ustvarjanje novih delovnih mest (za obdobje 12 mesecev).

- Nabava IT tehnične opreme za izvedbo projekta.

- Nabava materiala in drugi operativni stroški.

- Natis promocijskih letakov, brošur, plakatov.

- Promocija po različnih komunikacijskih kanalih.

- Oblikovanje celostne podobe projekta in vseh promocijskih materialov.

- Sodelovanje drugih zaposlenih in partnerjev v projektu.

- Odkup kmetijskih proizvodov ter distribucija oz. dostava izdelkov. 

- Uporaba druge lastne infrastrukture za potrebe izvedbe projekta. 

Cilji: 

- Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.

- Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.

- Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.

- Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.

 

Operacija je bila izvedena v okviru ukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključena v Program razvoja podeželja 2014–2020. 

Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.

Vse informacije o društvu LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.  

Povezava na spletno stran PRP http://www.program-podezelja.si.