OBNOVA ULICE 5. PREKOMORSKE

I. FAZA GRADNJE: od križišča s Peršonovo ulico do krožišča z Volkmerjevo cesto

ZAČETEK DEL: 24. 5. 2021 in TRAJANJE DEL: 30. 9. 2021

IZVAJALEC: Javne službe Ptuj d. o. o. in Komunalno podjetje Ptuj d. d.

OBSEG DEL: Zamenjava glavnega vodovoda in hišnih priključkov z obnovo druge komunalne infrastrukture (telekom, kabelskih in elektro vodov), zamenjava celotnega asfaltnega vozišča z meteorno kanalizacijo, obnova pločnikov za pešce, ureditev kolesarskih poti na vozišču.

 

                     Slika 1: Shema območja obnovitvenih del v prvi fazi gradnje

ZAPORE CEST IN OBVOZI: Zaradi splošne prometne varnosti v času izvedbe del se uredi začasna popolna zapora na Ulici 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do križišča na Volkmerjevi cesti.  Zapora se izvede v dveh fazah.  V prvi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do priključka pred parkiriščem Spar, v času od 24. 5. do 15. 7. 2021. V tej fazi bo obvoz potekal po Peršonovi ulici in Volkmerjevi cesti na Ulico 5. prekomorske.

V drugi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od priključka na parkirišče Spar do novega križišča na Volkmerjevi cesti, v času od 15. 7. do 30. 9. 2021. Obvoz bo potekal po Volkmerjevi cesti in Kraigherjevi ulici na Ulico 5. prekomorske.

                       1. FAZA ZAPORE                                                                                                     2. FAZA ZAPORE

                      

            Slika 2: Shema prometne ureditve v 1. fazi zapore                                              Slika 3: Shema prometne ureditve v 2. fazi zapore

 

PARKIRANJE: Na Ulici 5. prekomorske se na območju A začasno ukine 23 parkirnih mest. Nadomestno parkiranje bo omogočeno na prostih parkiriščih Volkmerjeve ceste, območje B.

 

                                          Slika 4: Shema parkirnega režima

 

Kontaktna oseba za Javne službe Ptuj: Igor Greifoner, tel. št.: 041 321 909.

Kontaktna oseba za Mestno občino Ptuj: Aleš Gregorec, tel. št.: 02 748 29 67.