V sklopu enote Urejanje in čiščenje javnih površin skrbimo za:

  • urejanje površin za pešce, trgov in ulic ter pripadajoče infrastrukture prometnih površin,
  • negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmičevja,
  • čiščenje vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
  • varstvo rastlin pred mrazom, sušo, rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
  • zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
  • vzdrževanje in obnavljanje poti, ograj, klopi, posod za odpadke, igral in drugih predmetov mestne opreme,
  • čiščenje avtobusnih postajališč,
  • vzdrževanje, obnavljanje in postavljanje opozorilnih napisov  na javnih površinah,
  • čiščenje in pometanje zelenih površin ter praznjenje košev za odpadke,
  • čiščenje, pometanje in pranje javnih poti in drugih prometnih površin,
  • redno vzdrževanje objektov in naprav, vzdrževanje prometnih površin, odvodnjavanja, cestnih naprav, prometne signalizacije in opreme, bankin in brežin.

V sklopu dejavnosti izvajamo storitve tudi na trgu (za samostojne naročnike). Strankam ponujamo:

  • urejanje vseh travnatih površin in grmovnic, redno zalivanje in košnjo trave v dogovorjenih rokih,
  • urejanje in obrezovanje grmovnic,
  • spomladansko in jesensko generalno čiščenje okolice,
  • organiziranje obrezovanja dreves, podiranja in odvoza dreves ,zasaditev novih dreves,
  • zasaditve in urejanje živih meja.

Sistem za prijavo napak

Storitev za prijavo napak

Kontakt

Stanko Hanželič
031 780 400
stanko.hanzelic@js-ptuj.si