1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javne službe Ptuj d.o.o.

Naslov:

Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Kontakt:

Tel.: (02) 620 73 41, http://www.js-ptuj.si

Odgovorna uradna oseba:

Direktor družbe: mag. Alen Hodnik, univ. dipl. prav.

Datum prve objave kataloga:

7. 6. 2010

Datum zadnje spremembe:

13. 7. 2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.js-ptuj.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu družbe

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:    

Ustanoviteljica Javnih služb Ptuj d. o. o. je Mestna občina Ptuj. Družba je ustanovljena za izvajanje gospodarskih javnih služb na območju Mestne občine Ptuj in drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

 

Družba je registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, zbiranja in odvoza odpadkov, dejavnosti deponij, ravnanja s posebnimi odpadki, kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, dejavnosti javne higiene, oskrbe s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, oskrbe s paro in toplo vodo, pogrebne dejavnosti, dejavnosti strokovnih služb in dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti in dejavnosti v javnem interesu.

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • Direktor družbe
  • Pomočnik direktorja
  • Tehnični sektor:
   • področje energetike:
    1. služba daljinskega ogrevanja
    2. služba za izvajanje strojnih instalacij
    3. služba za izvajanje elektro instalacij
   • področje ravnanja z odpadki:
    1. služba za zbiranje odpadkov
    2. služba za obdelavo in odlaganje odpadkov
   • področje komunalnih gospodarskih javnih služb
    1. služba za vzdrževanje javnih cest in razsvetljave
    2. služba za vzdrževanje javnih površin
    3. pokopališka in pogrebna služba
    4. služba za upravljanje parkirišč in tržnice
  • Splošni sektor:
   • področje računovodstva in financ:
    1. kontroling
    2. mestna blagajna in glavna pisarna
   • področje za splošne zadeve:
    1. pravno kadrovska služba
    2. služba za stike z javnostjo
    3. služba za informatiko
    4. služba za upravljanje z objekti
    5. služba za turizem in organizacijo prireditev
   • Področje razširjenja programskih vsebin
    1. Televizijska dejavnost (PeTV)

Organigram organa:

Organigram Javnih služb Ptuj d.o.o.

 

 2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Alen Hodnik, univ. dipl. prav.

Tel: (02) 620 73 42

 

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi:

-       Zakon o gospodarskih javnih službah

-       Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

-       Zakon o javnem naročanju

-       Zakon o varstvu okolja

-       Energetski zakon

-       Zakon o gospodarskih družbah

-       Zakon o vodah

-       Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

 

Predpisi lokalnih skupnosti:

-       Odlok o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj d.o.o.

-       Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj

-       Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Ptuj

-       Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj

-       Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Ptuj

-       Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj

 

2.4. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

-       izdaja pogojev in soglasij

-       postopki javnih naročil

 

2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

-       Kataster kanalizacijskega omrežja

-       Kataster vodovodnega sistema

-       Kataster GJI ravnanja z odpadki

 

2.6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 Letna poročila: AJPES - JOLP

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

-       na spletni strani http://www.js-ptuj.si

-       v tiskani obliki na sedežu družbe

-       stroški posredovanja informacij javnega značaja se obračunavajo skladno z uredbo, ki ureja posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

4. Informacije javnega značaja po ZDIJZ

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

-       Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

-       Informacije javnega značaja po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ