Redna vzdrževalna dela Javnih služb Ptuj d.o.o. potekajo na 218.333 m kategoriziranih občinskih cest. Izvajajo se redna vzdrževalna dela na 55.742 m lokalnih cest, na 17.526 m zbirnih mestnih cest, na 16.490 m mestnih krajevnih cest, na 128.025 m javnih poti in 550 m javnih poti za kolesarje.

V sklopu te enote redno izvajamo:

 • pregledniško službo na občinskih cestah enkrat tedensko,
 • vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste in obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb,
 • vzdrževanje bankin na način, da kota bankine ni višja od kote roba vozišča, niti ne nižja in da je prečni naklon omogočal odtok vode z vozišča,
 • vzdrževanje odvodnjavanja ceste,
 • vzdrževanje brežin, da je zagotovljen nagib in oblika,
  vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • vzdrževanje vegetacije na površinah, ki so sestavni del ceste,
 • zagotavljanje preglednosti, da so polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo,
 • čiščenje cest, da se odstrani vse kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijske ukrepe, zaradi izrednih dogodkov na cesti,
 • vzdrževanje javne razsvetljave,
 • zimska služba, ki zajema sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.

Portal za prijavo napak

Storitev za prijavo napak

Kontakt

Dežurna številka
041 305 938

Peter Bezjak
(02) 620 73 34
peter.bezjak@js-ptuj.si