Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut, in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, so jim na slovesni prireditvi v Laškem podelili omenjeni certifikat.

Na podelitvi certifikatov je bil navzoč tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa. Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija. ”Težavna obdobja je lažje uspešno premagovati skupaj in s sledenjem dobrim zgledom,” je dejal minister. Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, lahko pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Družba Javne službe je med prvimi 14 prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, saj je družbena odgovornost ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov njenih storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja Javne službe Ptuj je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. 

Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža z motiviranjem, izobraževanjem, s skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev in z notranjim komuniciranjem. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti, ki jih je podjetje izvedlo v preteklih letih. 

Prejeti certifikati: polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,  certifikat bonitetne odličnosti AAA, certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, certifikat Voda iz pipe. Družba že sedaj izvaja veliko družbeno odgovornih projektov, kot partner pomaga izvajati te drugim, poskuša olajšati življenje posameznim ranljivim družbenim skupinam, infrastrukturno pomaga pri izvajanju večine javnih dogodkov v mestu, ipd. Zato je bila prisotna želja po formalizaciji in sistemizaciji vrednot in dejavnosti, ki se v družbi že izvajajo.

Z željo po zmanjšanju količine odpadne embalaže se je družba pridružila projektu Ministrstva za okolje in prostor »Imam svojo vrečko« in vsem gospodinjstvom na območju Mestne občine Ptuj podarila bombažno nakupovalno vrečko, ki je namenjena večkratni uporabi in prispeva k bolj zdravemu in čistemu okolju. Družbena odgovornost Javnih služb Ptuj se kaže tudi v posluhu do pobud lokalnega okolja. Tako je zaživel projekt Šoferko, s katerim Javne službe Ptuj skupaj z Mestno občino Ptuj in ZŠAM starejšim občanom MO Ptuj omogočajo brezplačen prevoz z električnim avtomobilom. V zimski sezoni družba zagotavlja brezplačno storitev strojnega pluženja za starejše in invalidne osebe, ki sami ne zmorejo očistiti večjih količin snega. 

V letu 2020 je epidemija koronavirusa dodobra pretresla gospodarstvo in celotno družbo. Kljub temu družba zagotavlja nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so pomembne za vsakdanje življenje, ter za urejeno in čisto okolje. 

Mag. Alen Hodnik, direktor družbe Javne službe Ptuj, pravi, da jim certifikat pomeni potrditev, da so njihove smernice delovanja, zastavljeni cilji in vizija usklajeni s pričakovanji družbe in lokalnega okolja: »Že ves čas delovanja družbe se trudimo partnerjem olajšati izvedbo projektov, ki so v javnem interesu. Zagotovo bo pridobljen certifikat utrdil položaj družbe v okolju, vsem tistim, ki bi naše sodelovanje potrebovali, pa dal signal, da smo tukaj.« Hodnik še dodaja, da tudi drugim podjetjem priporočajo certificiranje: »Certifikat je izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne pogoje za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Na izjemno enostaven, pregleden in učinkovit način da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa.«

Pripadnost zaposlenih in njihov visok čut odgovornosti do lokalnega okolja sta vrlini družbe in kapital za prihodnost. Mag. Alen Hodnik: »Smo na pravi (družbeno odgovorni) poti, zato se s ponosom podajamo na iskanje novih priložnosti in projektov, ki bodo pustile sledi v širšem okolju in pripomogle h kakovostnejšemu bivanju.«

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja in organizacije: od najmanjših s 5 zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje, prehrambne industrije, socialnega varstva, informatike, čiščenja, odvetništva itd.

Več informacij: certifikatdod.si

 

Foto: Matic Kremžar

- podelitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec; minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in direktor Javnih služb Ptuj mag. Alen Hodnik