Posodabljamo sistem daljinskega ogrevanja na Ptuju z rekonstrukcijo obstoječe kotlovnice na Volkmerjevi cesti in razširitvijo obstoječega omrežja

Kaj je daljinsko ogrevanje?

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja stavb, pri katerem toploto prenašamo od večjega vira toplote k porabnikom po cevnem omrežju. Medij, s pomočjo katerega se prenaša toplota, je najpogosteje voda ali vodna para. Vir toplote je centralna kotlovnica ali toplarna. Z daljinskim ogrevanjem tako nadomestimo manjše ogrevalne naprave po najrazličnejših stavbah, naj si bo to enostanovanjska hiša ali npr. bolnišnica. Eden takšnih sistemov je vzpostavljen tudi na Ptuju, kjer se od leta 1986 izvaja dejavnost proizvodnje in distribucije toplotne energije v mestu Ptuj. Do leta 2012 je dejavnost daljinskega ogrevanja opravljalo Komunalno podjetje Ptuj, po tem letu pa je, na podlagi koncesijske pogodbe, upravljanje prevzelo podjetje Javne službe Ptuj.

Zakaj posodobitev sistema?

V podjetju Javne službe Ptuj si zadnjih nekaj let prizadevamo sistem posodobiti in nadgraditi, saj nas v to sili tako dotrajanost obstoječe tehnološke opreme, ki s svojo starostjo predstavljajo vedno večji riziko za morebitne okvare oz. nezanesljivost obratovanja, kot tudi nacionalna in evropska zakonodaja ter direktive, ki stremijo k uporabi obnovljivih virov energije (OVE) in s tem zmanjšanje uporabo fosilnih goriv ter posledično zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (TGP) v ozračje. Razloga za posodobitev sistema daljinskega ogrevanja sta tudi širitev omrežja in želja na omrežje priključiti čim več uporabnikov. S tem bi potencialno zmanjšali število individualnih kurišč in povečali kakovost bivanja v mestu, hkrati pa bi povečali izkoriščenost daljinskega sistema, kar bi pomenilo še večjo konkurenčnost.

Od besed k dejanjem.

Že v letu 2016 smo v podjetju Javne službe Ptuj resno pristopili k prvim idejnim zasnovam posodobitve daljinskega ogrevanja na Ptuju. Ves trud in energija sta bili vloženi v iskanje rešitev, kako posodobiti proizvodne vire, kako zadostiti nacionalni in evropski zakonodaji in nenazadnje, kako uporabniku zagotoviti čimbolj enostavno, varno in ekonomsko ugodno ogrevanje. Najboljša rešitev se kaže v rekonstrukciji obstoječe kotlovnice na Volkmerjevi cesti in razširitvi obstoječega omrežja daljinskega ogrevanja. Projekt smo poimenovali DOLB Ptuj, kar pomeni »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ptuj«. 

Zakaj uporaba obnovljivih virov energije?

V primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije iz obnovljivih virov energije (OVE) nastanejo manjše emisije toplogrednih plinov, kar prinaša pozitivne učinke na kakovost okolja. Najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji je lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih pa je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. Uporaba OVE lokalno zmanjšuje odvisnost od uvoženih virov energije in povečuje energijsko varnost, poleg tega pa industrija OVE, kot eden najhitreje rastočih sektorjev, spodbuja zaposlenost in razvoj podeželja. 

Izvedba projekta.

Projekt DOLB Ptuj zajema dve fazi, in sicer se v prvi fazi predvideva rekonstrukcija in dozidava obstoječe kotlovnice, kar pomeni, da se iz kotlovnice odstranita dva vročevodna plinska kotla in se prvi nadomesti z novim kotlom na lesne sekance, moči 3,0 MW. V prihodnosti je predvidena zamenjava še drugega kotla z novim, učinkovitejšim plinskim kotlom, moči 6,75 MW. Da bi bil sistem še učinkovitejši, se bodo ob kotlovnici dogradili zalogovniki vroče vode, ki predstavljajo še dodatno moč ob največjih odjemih toplote iz omrežja. Ob kotlovnici se bo dozidal depo za lesne sekance ter prostor za filtracijo dimnih plinov.

Druga faza zajema razširitev toplovodnega omrežja od Volkmerjeve ceste do kompleksa bivše vojašnice na Vičavi. En odsek je predviden na Raičevo ulico in en proti Prešernovi ulici. Na novo zgrajeno omrežje bi priključili 12 novih objektov. S tem bi dodatno obremenili omrežje in povečali njegovo učinkovitost. 

Kakšna je obremenitev za okolje?

Novi sodobni sistemi kurjenja lesne biomase, ki so pravilno in skrbno načrtovani, so okolju prijazni, izpusti škodljivih snovi v zrak so minimalni. Pri našem sistemu gre za stopenjsko čiščenje dimnih plinov, ki zagotavlja minimalne izpuste v ozračje po najstrožjih normativih in v skladu z nacionalnimi regulativami. Največji onesnaževalci v urbanih naseljih so neprimerna individualna kurišča in promet, zato je priklop na daljinsko ogrevanje še toliko bolj pomemben in priporočljiv. 

Kakšna je vrednost investicije?

Vrednost investicije I. faze je ovrednotena na 2,6 milijonov EUR brez DDV.

__________________________________________________________________________________

ZAKAJ PROJEKT DOLB:

• Posodobitev obstoječega sistema,

• vpeljava obnovljivih virov energije, 

• znižanje stroškov za končnega uporabnika (ocenjeno 20 %)

• optimizacija in avtomatizacija sistema.

PREDNOSTI ZA OBSTOJEČE IN NOVE UPORABNIKE:

• Udoben in enostaven način ogrevanja (samo vklop radiatorja),

• zanesljivost obratovanja,

• brezskrbnost (uporabniku ni potrebno skrbeti, ali kurilna naprava deluje pravilno ali ne),

• prihranek prostora (montaža kompaktne toplotne postaje),

• brez stroškov dimnikarskih storitev (dimnik ni potreben),

• brez stroškov servisov kurilne naprave (upravljanje toplotne postaje je v domeni upravljavca).

GLAVNE SMERNICE ZA NAPREJ:

• Širitev omrežja in priključitev novih uporabnikov (izkoriščenost omrežja),

• nenehno posodabljanje sistema in optimizacija,

• vključevanje novih potrebnih virov (soproizvodnja toplote in elektrike),

• zraven največje posodobitve daljinskega ogrevanja (DOLB Ptuj), so v teku tudi drugi projekti in plani:

- razširitev daljinskega ogrevanja (DO) na Gregorčičevem drevoredu (že končano) ter Kvedrovo ulico,

- razširitev DO v Rabelčji vasi do novega večstanovanjskega objekta (objekt v gradnji),

- plan širitve na Osojnikovo cesto do poslovno/industrijskih prostorov v lasti Slovenskih železnic,

- plan širitve DO v industrijsko cono (Rogozniška cesta).

 Vizualizacija zaključenega projekta: