Akcije pregleda sortiranja odpadkov pri večstanovanjskih stavbah so se udeležili predstavniki Javnih služb Ptuj, z direktorjem mag. Alenom Hodnikom, Sabina Jupič, medobčinska inšpektorica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in predstavniki lokalnih medijev. Povod akcije so prejeti očitki s strani uporabnikov o premajhni frekvenci odvoza in o previsokih zneskih na položnicah za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Pri pregledu zbirnih mest na Volkmerjevi ulici in Ulici 5. prekomorske, so bile ugotovljene številne nepravilnosti pri ločevanju odpadkov. Do vrha polni zabojniki za mešane komunalne odpadke in polne vreče ob njih, so že na prvi pogled dajale vtis o zaskrbljujočem stanju. Ob sortiranju odpadkov iz odvrženih vreč je bilo zbrano ogromno drugih odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke – biološki odpadki, oblačila, steklenice, embalaža, papir, kosovni odpadki. Tem so namenjeni ločeni zabojniki, ki so bili ob pregledu skoraj prazni. Ugotovitve pregleda so tako potrdile, da volumen zabojnikov za mešane komunalne odpadke zadošča potrebam stanovalcem in da je nameščenih zadostno število posod.

Izjava direktorja Javnih služb Ptuj d.o.o., mag. Alena Hodnika: »Ugotavljamo, da je ločeno zbiranje odpadkov v blokovskih naseljih zelo slabo, predvsem ostaja embalaža. V mešanih komunalnih odpadkih se nahaja tudi precej bioloških odpadkov, papir, torej vse tisto, kar sem ne sodi. Še enkrat pa izpostavljam, kar smo že večkrat povedali, gre za odpadke, ki so najdražji, saj ta ostanek vozimo v Celje, kjer nam vsako tono zaračunajo.«

Namen akcije je spodbuditi občane k pravilnemu in doslednemu ločevanju odpadkov, saj se s tem zmanjšuje vpliv na okolje. Cena ravnanja z odpadki ostaja nespremenjena, občani pa lahko z odgovornim ločevanjem odpadkov znatno znižajo znesek položnice. Bolje kot so odpadki sortirani, manjša je zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov in s tem manjši strošek za uporabnika.

Izjava direktorja Javnih služb Ptuj d.o.o., mag. Alena Hodnika: »V kolikor prebivalci blokovskih naselij ne bodo uspeli zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov, se jim to lahko precej pozna na položnicah. Tega ne želimo, ampak želimo znižati položnice vsem občanom. Zato upam, da bo tudi današnja akcija prebujenje tistim, ki lahko vplivajo na to, da bi bila količina teh odpadkov v prihodnje čim manjša.«

Družba Javne služb Ptuj zato občane ponovno poziva k doslednemu in odgovornemu sortiranju odpadkov.